Program

Uke 2 : 8. januar 2018 - 14. januar 2018
8. mandag 9. tirsdag 10. onsdag 11. torsdag 12. fredag 13. lørdag 14. søndag
Uke 3 : 15. januar 2018 - 21. januar 2018
15. mandag 16. tirsdag 17. onsdag 18. torsdag 19. fredag 20. lørdag 21. søndag