Program

Uke 3 : 15. januar 2018 - 21. januar 2018
15. mandag 16. tirsdag 17. onsdag 18. torsdag 19. fredag 20. lørdag 21. søndag
Uke 4 : 22. januar 2018 - 28. januar 2018
22. mandag 23. tirsdag 24. onsdag 25. torsdag 26. fredag 27. lørdag 28. søndag